Audyt GOZ i model GOZ-transformacji winien prowadzić do wdrożenia następujących ścieżek działania:

1. Regeneracja - działania zmierzające do przejścia na odnawialne materiały oraz odnawialne źródła energii, w szczególności poprzez:

 • ograniczenie ilości zużywanych materiałów pierwotnych w procesach własnych lub u konsumenta;
 • przechodzenie na odnawialne źródła energii i materiały;
 • ograniczenie stosowania materiałów niebezpiecznych i surowców krytycznych lub surowców trudnych do poddania procesom recyklingu;


2.Współdzielenie (dzielenie się ze współużytkownikami) – udostępnianie prywatnych zasobów lub produktów innym użytkownikom. Jest to także ponowne wykorzystanie produktów, o ile są one techniczne sprawne i dopuszczone do użytku oraz wydłużanie życia dóbr poprzez ich konserwację, naprawy i odpowiedni sposób projektowania dóbr, które zwiększają ich wytrzymałość, w szczególności poprzez:

 • tworzenie platform współdzielenia, wymiany ;
 • tworzenie symbioz przemysłowych;


3. Optymalizacja - działania ukierunkowane na zwiększanie wydajności i efektywności produktu oraz minimalizowania odpadów powstających w procesie produkcyjnym i łańcuchu dostaw, w szczególności poprzez:

 • ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów;
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów;
 • ekoprojektowanie przewidujące możliwość łatwiejszego utrzymania, naprawy, modernizacji, recyklingu;
 • rozwój usług oraz procesów mających na celu powszechne wykorzystanie produktów ubocznych;


4. Zamykanie obiegów (Zapętlanie) – dążenie do utrzymania komponentów i produktów w obiegu zamkniętym poprzez ich regenerację, ponowne wykorzystanie dóbr, recykling materiałów, odzysk surowców, w szczególności poprzez:

 • zmiany w zarządzaniu przepływem materiałów umożliwiające ich obieg zwrotny w procesie poprzez recykling, przetworzenie, modyfikację;
 • wydłużanie cyklu życia produktu, wydłużanie okresu użytkowania produktu.


5. Wirtualizacja - działania, w ramach których eliminowane są przedmioty materialne poprzez dostarczenie ich funkcjonalności w innej postaci – konkretnej użyteczności wirtualnej (dematerializacja) w szczególności poprzez:

 • przekształcenie produktu w usługę lub usługi;
 • wirtualizację usług, produktów (dematerializacja bezpośrednia);
 • posiadanie dóbr wirtualnych, dematerializacja pośrednia;


6.Wymiana – zastępowanie dotychczasowych technologii i materiałów nowymi, innowacyjnymi i zaawansowanymi, niezbędnymi do prawidłowego wdrożenia modelu GOZ-transformacji.

 

Audyt w kierunku GOZ dotyczy m.in. analizy w zakresie wdrożenia w firmie rozwiązań związanych z m.in.:

 1. Zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych;
 2. Zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, produktów ubocznych i biosurowców;
 3. Zmniejszenie zużycia surowców krytycznych;
 4. Redukcja ilości wytwarzanych odpadów;
 5. Zwiększenie wykorzystania ilości odpadów w procesach produkcyjnych;
 6. Redukcja ilości zużywanej wody;
 7. Redukcja ilości wytwarzanych ścieków;
 8. Redukcja ilości zużywanej energii pierwotnej elektrycznej i/lub cieplnej;
 9. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia energii;
 10. Zmniejszenie wielkości emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych z własnych źródeł;
 11. Zmniejszenie wielkości emisji pyłów i gazów;
 12. Zwiększenie trwałości produktów poprzez naprawy lub ponowne użycie (re-use);
 13. Wprowadzenie nowych przyjaznych dla środowiska materiałów lub rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia materiałów, energii lub emisji u odbiorców (konsumentów).

 

Audyt dotyczy również możliwości uzyskania tzw. symbiozy przemysłowej, tj. nawiązaniu współpracy, kooperacji z innym/i przedsiębiorcą/ami w celu tworzenia symbiozy przemysłowej.

Jedną z możliwości wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym jest symbioza przemysłowa, czyli współpraca dwóch lub większej liczby zakładów przemysłowych lub przedsiębiorstw, których odpady lub produkty uboczne jednego z nich stają się surowcem dla pozostałych. Symbioza przemysłowa najczęściej opiera się na fizycznej wymianie materiałów, energii, wody, produktów ubocznych lub współdzieleniu zasobów logistycznych.

 

 

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj